Home
Arts
Business
Community
Education
Health
Nation / World
Sports / Outdoors

Classifieds

Business Directory
Advertising Rates

About Us
Site Search


Advanced Search

home : health : health Wednesday, May 22, 2019

8/25/2015 5:50:00 PM Email this articlePrint this article 
Vax4Teens

By Danushka Wanduragala

Txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj cov tub ntxhais hluas!

Koj puas paub tias cov tub ntxhais hluas los yeej yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ib yam thiab! Thaum cov me nyuam loj dua tuaj lawm, txoj kev tiv thaiv kab mob ntawm ib cov tshuaj txhaj thaum lawv tseem yau yuav pib ploj zuj zus mus. Nws kuj tseem yuav muaj cov kab mob tshiab uas cov tub ntxhais hluas yuav kis tau hauv ntu no ntawm lawv lub neej. Pab nrog ceev kom koj cov tub ntxhais hluas tsis muaj mob xws li coj mus txhaj tshuaj tiv thaiv Tdap, meningococcal, HPV, thiab khaub thuas (influenza).

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob rau cov tub ntxhais hluas

Hom Tshuaj Txhaj Tdap

Cov tshuaj txhaj no tiv thaiv tawm tsam peb hom mob hnyav: mob voos (tetanus), mob qa foob (diphtheria), thiab mob hnoos (uas kuj muaj npe hu ua hnoos hawb pob). Koj tus tub ntxhais hluas yuav tsum tau txhaj hom tshuaj Tdap thaum muaj hnub nyoog 11 los yog 12 xyoos.

Hom Tshuaj Txhaj Meningococcal (MCV4)

Hom tshuaj txhaj meningococcal, thiab kuj muab hu ua hom tshuaj txhaj MCV4, tiv thaiv ib cov kab mob uas yuav ua tau rau muaj tus mob rau daim npog hlwb (meningitis). Tus mob rau daim npog hlwb (meningitis) yog ib tus mob hnyav uas ua tau rau o ncig cov paj hlwb thiab cov hlwb txha caj qaum. Nws tseem ua tau mob rau cov ntshav uas yuav txo tau txoj sia thiab. Koj tus tub ntxhais hluas yuav tsum tau txhaj hom tshuaj no thaum muaj hnub nyoog 11 los yog 12 xyoos. Lawv tseem yuav tau txhaj ib koob tshuaj meningococcal thaum lawv muaj 16 xyoos.

Hom Tshuaj Txhaj HPV

Koob tshuaj txhaj no yog tiv thaiv mob khees-xaws (cancer)! Yuav luag txhua tus neeg yuav muaj tus mob human papillomavirus (HPV) ib zaug hauv lawv lub neej thiab qee hom mob ntawm HPV yuav ua tau rau mob khees-xaws. Cov tshuaj txhaj HPV yuav pab tiv thaiv cov mob HPV thiab cov mob khees-xaws uas tus kab mob no ua rau mob. Cov tub thiab cov ntxhais tib si yuav tsum tau txhaj hom tshuaj HPV. Cov tub ntxhais hluas yuav tau txhaj peb koob HPV pib thaum muaj 11 los yog 12 xyoos.

Txhaj Tshuaj Mob Khaub Thuas

Hom tshuaj txhaj no yog tiv thaiv tus mob khaub thuas thiab yuav tau txhaj txhua txhua lub caij nplooj ntoos zeeg. Tus mob khaub thuas yuav ua rau muaj cov teeb meem xws li muaj dej tsis txaus rau lub cev los yog mob ntsws.

Koob tshuaj txhaj xwb tsis tas yuav ntshai!

Pab kom koj tus tub ntxhais hluas nyob twj ywm thiab khab seeb npaum li ua tau thaum lawv mus txhaj tshuaj. Kom lawv nqa lawv daim suab pab nruag uas lawv nyiam tshaj plaws thiab lub mloog ntawm pob ntseg mus mloog; los yog kom lawv qi muag twj ywm es xav txog ib qhov chaw los yog ib yam hauj lwm uas lawv nyiam tshaj plaws. Qhia kom lawv nco tias txhaj tshuaj yuav ua rau hnov chob me ntsis, tab sis qhov ntawd yuav zoo dua tau ib tus mob!

Thaum twg kuv tus me nyuam thiaj yuav tau mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob?

Ib lub sij hawm zoo los txhaj cov tshuaj no yog thaum mus kuaj mob txhua xyoo. Koj tus tub ntxhais hluas yuav txhaj cov tshuaj no tau thaum mus kuaj ib ce (physical exam) rau kev ua kis las, tsev kawm ntawv, los yog mus pw hav zoov ua si. Tab txawm koj tus tub ntxhais hluas tseem tsis tau txhaj cov tshuaj no thaum nws muaj 11 los yog 12 xyoos los, nws tseem txhaj cov tshuaj tau thaum hnub nyoog loj dua saud. Nws yog ib lub zoo tswv yim los mus nug tus kws kho mob txhua zaus thaum mus ntsib nws seb puas muaj koob tshuaj twg uas koj tus tub ntxhais hluas yuav tau txhaj.

Muaj dab tsi ntxiv thiab uas kuv yuav tau paub txog cov tshuaj txhaj no?

Cov tshuaj txhaj no tau muab los kawm kom paub zoo heev li lawm thiab yuav tsis muaj teeb meem dab tsi thiab yeej ua hauj lwm zoo. Cov tshuaj txhaj no yuav ua tau rau muaj lwm yam mob me ntsis tshwm sim, xws li mob los yog liab me ntsis rau thawm thaj chaw uas hno koob tshuaj. Muaj tej zaum, cov tub ntxhais hluas kuj tsaus muag tom qab txhaj koob tshuaj. Nws yog ib lub zoo tswv yim los mus zaum twj ywm li 15 feeb tom qab txhaj tshuaj tas. Nws yog ib qho tseem ceeb los mus qhia rau koj tus kws kho mob paub yog koj tus tub ntxhais hluas muaj ib qho fab loj (allergies) rau ib yam tshuaj dab tsi ua ntej txhaj tshuaj rau nws.

Kuv yuav tau txais kev pab them rau cov tshuaj txhaj no li cas?

Qhov kev pab cuam Txhaj Tshuaj rau Me Nyuam (Vaccines for Children, VFC) muab cov tshuaj txhaj uas tsis tau them nyiaj los yog tus nqi qis rau ib cov me nyuam thiab cov tub ntxhais hluas. Tham nrog koj tus kws kho mob kom paub ntxiv thiab kom paub seb koj puas muaj feem tau txais qhov kev pab no.

Kuv yuav kawm kom paub ntxiv qhov twg?

Mus saib www.vax4teens.com kom paub ntau ntxiv kom ceev tau koj tus tub ntxhais hluas tsis muaj mob thiab muaj kev zoo siab.
St. Paul, MN

WXPort


 

2005-2016 HMONG TIMES, All rights reserved
PO Box 192, Prescott, WI 54021
651-224-9395
 Software © 1998-2019 1up! Software, All Rights Reserved